Nama: 
Abd. Gafur, M.Ag
NIP: 
19730415 200501 1 004
NIDN: 
2015047301
Pangkat/Gol/Jabatan: 
III/d (Penata Tk.I-Lektor)
Jenjang Pendidikan: 
  • S1 :Pendidikan Bahasa Arab
  • S2 :Pendidikan Islam Konsentrasi Pemikiran Pendidik Islam
  • S3 : -
Prodi / Jurusan: 
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Mata Kuliah Keahlian: 
  • SERDOS : Filsafat Pendidikan Islam
  • DMK :Filsafat Pendidikan Islam

 

Karya Ilmiah: 
Penelitian Jurnal Buku
  •  
  •  
  •