Nama: 
Dr. H. M. Abdul Hamid, M.A
NIP: 
19730201 199803 1 002
NIDN: 
2001027301
Pangkat/Gol/Jabatan: 
IV/a (Pembina-Lektor Kepala)
Jenjang Pendidikan: 
  • S1 :Bahasa Arab
  • S2 :Pembelajaran Bahasa Arab
  • S3 :Bahasa Arab
Prodi / Jurusan: 
Pendidikan Bahasa Arab
Mata Kuliah Keahlian: 
  • SERDOS :Pengembangan Bahan Ajar
Karya Ilmiah: 
Penelitian Jurnal Buku
  •  
  •  
  •