Nama: 
Dr. Hj. Sutiah, M.Pd
NIP: 
19651006 199303 2 003
NIDN: 
2006106901
Pangkat/Gol/Jabatan: 
IV/a (Pembina-Lektor Kepala)
Jenjang Pendidikan: 
  • S1 :Pendidikan Agama Islam
  • S2 :Teknologi Pembelajaran
  • S3 :Teknologi Pembelajaran
Prodi / Jurusan: 
Pendidikan Agama Islam
Mata Kuliah Keahlian: 
  • SERDOS : Ilmu Pengembangan Kurikulum PAI
  • DMK : Dasar-dasar Pendidikan

 

Karya Ilmiah: 
Penelitian Jurnal Buku
  •  
  •  
  •