Nama: 
Abdul Aziz, M.Pd
NIP: 
19721218 200003 1 002
NIDN: 
2008127201
Pangkat/Gol/Jabatan: 
IV/a (Pembina-Lektor Kepala)
Jenjang Pendidikan: 
  • S1 :Pendidikan Bahasa Arab
  • S2 :Pembelajaran Bahasa Arab
  • S3 : -
Prodi / Jurusan: 
Pendidikan Agama Islam
Mata Kuliah Keahlian: 
  • SERDOS: Ilmu Pembelajaran Bahasa Arab
  • DMK:Ulumul Hadist

 

Karya Ilmiah: 
Penelitian Jurnal Buku
  •  
  •  
  •