Nama: 
Dr. H. A. Fatah Yasin, M.Ag
NIP: 
19671220 199803 1 002
NIDN: 
2020126701
Pangkat/Gol/Jabatan: 
IV/a (Pembina-Lektor Kepala)
Jenjang Pendidikan: 
  • S1 : Pendidikan Agama
  • S2 : Studi Islam
  • S3 : Ilmu Ke-Islaman
Prodi / Jurusan: 
Pendidikan Agama Islam
Mata Kuliah Keahlian: 
  • SERDOS : Ilmu Pendidikan Islam
  • DMK :Ilmu Pendidikan Islam

 

Karya Ilmiah: 
Penelitian Jurnal Buku
  •  
  •  
  •