Nama: 
Dr. H. Moh. Padil, M.Pd.I
NIP: 
19651205 199403 1 003
NIDN: 
2005126502
Pangkat/Gol/Jabatan: 
IV/a (Pembina Lektor Kepala)
Jenjang Pendidikan: 
  • S1 :Pendidikan Agama Islam
  • S2 :Pendidikan Islam
  • S3 :Ilmu Ke-Islaman
Prodi / Jurusan: 
Pendidikan Agama Islam
Mata Kuliah Keahlian: 
  • SERDOS : Ilmu Metodologi Pembelajaran PAI
  • DMK :Usul Fiqih

 

Karya Ilmiah: 
Penelitian Jurnal Buku
  •  
  •  
  •