Nama: 
A. Nurul Kawakip, M.Pd., MA
NIP: 
19750731 200112 1 001
NIDN: 
9907005793
Pangkat/Gol/Jabatan: 
III/c (Penata-Lektor)
Jenjang Pendidikan: 
  • S1 :Pendidikan Agama Islam
  • S2 :Manajemen Pendidikan Islam
  • S3 : -
Prodi / Jurusan: 
Manajemen Pendidikan Islam
Mata Kuliah Keahlian: 
  • SERDOS : Ilmu Sosiologi Pendidikan Islam
  • DMK :Kapita Selekta Pendidikan

 

Karya Ilmiah: 
Penelitian Jurnal Buku
  •  
  •  
  •